سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
انقلاب اسلامی ایران 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ اسلام